محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

فك كنم ای یاكریم تو داری با مه مشكلی

خلق و خوی نبوی با دم عیسی داريآنچه خوبان همه دارند تو یکجا دارياز ازل نام تو بوده است قدیم‌الاحسانقدمتی بیشتر از آدم و حوّا داريسر خونین تو و طشت طلا، حیرانیمزین شباهت که تو با حضرت یحیی داريکشتی نوح فقط قايق کم‌ظرفیتی استپیش کشتی نجاتی که تو آقا داريپشت موسی اگر آن روز به هارون شد گرمتکیه امروز تو بر زینب کبری داريرحم بر روسیهان، عاطفه بر دشمن خویشیادگاری است که از حضرت زهرا داريلشکر از هیبت و نور تو به هم می‌ریزدچون نشان از علی عالی اعل
الا که در سپه ملک عشق سرداريبرادر حسنینی و فخر دادارياگر تو شافی بهداري حسین باشیچه باصفاست به درمانگه تو بیماریبه محفلی که تمامی مه رخان جمعندبراي یوسف مصری تو دردسر دارياگر زمین خدا گهگدار میلرزدزِ ترس لحظه اي باشد که تیغ برداريهزار رستم دستان غلام دربارتزبانزد همه اي بس که تو جگر داريستون دین خدا گر نماز باشد و بسخدا به دست تو داده که تو نگه داريعلی اکبر و قاسم به رزم شاگردتتو نیز مدرک شاگردی از پدر داريلقب چو ماه بنی هاشم و چو شیر عرببن
برخی به کجاها رسیدند؛و ما در ظلماتِ عالم کثرات فرو رفته‌ايم.گر خبر از مُلک جان داري بیاریا نشان از بی نشان داري بیاراز بیان و لفظ بگذر یک زمانعشقِ بی لفظ و بیان داري بیارظنّ و علم و قطع را یک‌سو فکنرؤیت و حسّ و عیان داري بیارگفتگو از جام و مِی دیگر بس استحالتی از مِی کشان داري بیارعلم و حکمت را به اهلش واگذارهاي و هوی عاشقان داري بیاربوسه شیطان بُوَد داغِ جبینداغِ جانسوزِ نهان داري بیاربزم وحدت جاي هر بیگانه نیسترنگ و روی مَحرمان داري بیا
و من آنم که به شوقتسر مجنون دارمو تو آنی که به لب شهد عسل گون داريمن به تکرار بگویم که تو را میخواهمتو به بازار نیايیکه هزار عاشق دلخون داريتو بگو بر چه مدار استبه گرد تو طواف دائماي که در بارگهت اين همه مجنون داريگفتمش من نگرانمکه از آغوش تو یک آن نرومگفت اين هزل مگوتا که به شعرت دل دلخون داري
چوب خط من پر شدهآغوش تو پناهمه
چوب اينو میخورم که من همیشه وقت دارم به جز تو برا همه
غیر تورو صدا زدم، اول راه جا زدم
تو به من، راه توبه رو نشون دادی، خودمو به اون راه زدم
لا معبود سواک، یه کاری کن تا دستام نرفته زیر خاک
یه کاری کن حساب من بشه پاک پاک
خداي من یه کاری کن براي من
حق داري اگه بهم محل نمیذاری
حق داري ولی میشم همون که دوست داري
خداي من گریه میکنم، میدونم گناهکارم
به جاي من تو شرم میکنی، میدونی گناه دارم.
خداي من.
طرح درس اخلاق حرفه اي پايه دوازدهم درس امانت داري
 
دانلود
 
 
 
طرح درس اخلاق حرفه اي پايه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه اي پايه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه اي پايه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه اي پايه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه اي پايه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه اي پايه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه اي پايه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه اي پايه دوا
 1_ کار سختی که تو داري : *آرزوی هر بیکاری است .
 2_ فرزند لجبازی که تو داري: *آرزوی هر کسی است که بچه دار نمیشوند
 3_ خانه ی کوچکی که تو داري: *آرزوی هر کرايه نشینی است .
 4_ و دارايی کم تو: *آرزوی هر قرض داري  است 
 5_ سلامتی تو: *آرزوی هر مریضی است .
 6_ لبخند تو: *آرزوی هر مصیبت دیده اي است
 7_ پوشیده ماندن گناهانت: *آرزوی هر کسی است که گناهش فاش شده است   می گویند اي کاش گناهمان فاش نشده بود و دیگر انجامش نمی دادیم
۸- *حتی گناه نکردنت آرزوی بعضی از گنا
+ ببین تو هیچیت معلوم نیست. نه دین داري، نه خدا سرت می‌شه، نه عشق و حال دنیا رو می‌کنی، نه چیزی می‌کِشی، نه مست می‌کنی، نه چايی می‌خوری، نه قهوه‌ دوست داري، نه سیگار می‌کشی، نه نوشابه دوست داري، نه اهل رفیقی، نه اهل خانواده‌اي، نه. اصن معلوم هست تو زندگیت چه گهی می‌خوری؟
- [خیره به دوربین]
فرزندم 
در مکتب ولايت براي رشد روحت ، مثل رشد جسمی ات، دوران امیری داري. بعدش دوران اسیری و تربیتی داري. و ان شا الله بعدش دوران وزیری داري. و اگر قابل بشی دوران اب شدن یا ام شدن هم داري.
بدون که نه در جمال و نوازش دوران امیری بايد توقف کنی.
نه در جلال و تشر دوران اسیری.
و نه وقتی در دوران وزارت به اختیارت خیلی احترام میذارن و تو رو صاحب راي میدونن.
همه اينها بايد باشه اما اگر در اون جلوات غرق بشی متوقف میشی.
اي خداي خوبی ها.
بیا نزدیکتر، آنچنان که از رگ گردنم هم به من نزدیک تر باشی. بیا که غم دلم را به تو بگویم. بیا که بگویم چقدر از دوری ات ناله میکنم؟
خدايا، خوش داري ضجه زدن مرا نگاه کنی؟
خدايا، خوش داري در نیمه هاي شب، با پاي و چشم هاي خواب آلود به دیدارت بیايم و جسم نیمه جانم همچنان بعد از اين توهم در خودش بتپد؟
خدايا، خوش داري؟
مثل آقاجون که یک کشیده محکم میزد به آدم، بعد هم چنان محکم بغل میکرد آدمو که انگار صداي هق هق عمیقش از تو سینه من د
متن آهنگ آتش رضا بهرام
من پریشان شده ی موی پریشان توام کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تواممن گرفتار تو و موی سیاه تو شدم من سرکش به خدا رام و به راه تو شدمواي من هر نفست معجزه اي تازه کنم عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کندمن که آتش شده ام به که تو دریا داري بی سبب نیست که در ساحل من جا داريماه کامل شده اي چشم حسودانت کور آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داريآنچه خوبان همه دارند تو یک جا داري
ادامه مطلب
متن آهنگ آتش رضا بهرام
من پریشان شده ی موی پریشان توام کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تواممن گرفتار تو و موی سیاه تو شدم من سرکش به خدا رام و به راه تو شدمواي من هر نفست معجزه اي تازه کنم عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کندمن که آتش شده ام به که تو دریا داري بی سبب نیست که در ساحل من جا داريماه کامل شده اي چشم حسودانت کور آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داريآنچه خوبان همه دارند تو یک جا داري
ادامه مطلب
متن آهنگ بهنام صفوی بنام بازی
 
کسی جز خود تو شبیه تو نیستنمی تونم اصلا شبیه تو شمرسیدن به تو غیر ممکن شدهنمی دونم اصلا به چی دلخوشمتو انقدر خوبی که دریا شدینمی گم خودت رو تو من غرق کننه می شه که با تو مساوی بشمنه می شه بگم با خودت فرق کنمن اين بازی رو می بازمتو از قلبم خبر داريتو چشمات آس گم می شهیه عالم برگ سر داريمن اين بازی رو می بازمتو از قلبم خبر داريتو چشمات آس گم می شهیه عالم برگ سر داري
دیگه بسه حرفامو یادم نیارکه هرچی بهت گفتمو از برمهن
چوب خط من پر شده، آغوش تو پناهمهچوب اينو میخورم که من همیشه وقت دارم به جز تو برا همهغیر تورو صدا زدم، اول راه جا زدمتو به من، راه توبه رو نشون دادی، خودمو به اون راه زدملا معبود سواک، یه کاری کن تا دستام نرفته زیر خاکیه کاری کن حساب من بشه پاک پاکخداي من یه کاری کن براي منحق داري اگه بهم محل نمیذاریحق داري ولی میشم همون که دوست داريخداي من گریه میکنم، میدونم گناهکارمبه جاي من تو شرم میکنی، میدونی گناه دارم.
مادربزرگ گفت: مادر بودن خیلی سخت است، وقتی سه چهارتا_یا بیشتر_ بچه داري، انگار داري توی یک ماهی‌تابه‌ی داغ می‌رقصی، نمی‌توانی به هیچ‌چیزی فکر کنی. و وقتی یکی دوتا بچه داري کار از اين هم سخت‌تر است، چون نمی‌دانی اتاق‌هاي خالی‌ات را چه‌طور پُر کنی.»
با کفش‌هاي دیگران راه برو/ شارون کریچ/ مترجم کیوان عبیدی آشتیانی 
بعضی از وبلاگ نویساي عزیز ، براي جذب بازدیدکننده بدون اين که حتی کلمه اي از مطلب رو بخونن ، فقط به پايین مطلب و به قسمت نظرات مراجعه می کنن و یه سری جمله می نویسن مثل :

وبلاگ خوبی داري .
مطلب خوبی بود
چقدر زیبا می نویسی .
چه وبلاگ قشنگی داري
نمی دونم چرا هیچ جوره نمی تونم با اين افراد کنار بیام ! خیلی رو مخن :|
نمی دونم چرا اين جمله ها رو خیلی می شنوم!!! 
- چرا یه جوری آدمو نگاه می کنی انگار داري مسخره می کنی؟ 
- چرا یه جوری حرف می زنی انگار داري مسخره می کنی؟ 
- چرا یه جوری چت می کنی انگار داري مسخره می کنی؟ 
- چرا منو مسخره می کنی؟ 
- چرا خندیدی؟ 
- و ‌.! 
حالا بیا قسم و آیه که به جان خودم مسخره نمی کنم. مدل نگاه کردنم همین شکلیه
یکی از بازخوردهاي جالبی است 

+ اينو چند شب پیش میخواستم بنویسم اما فشار امتحانات نمیزاشت
:/
گاهی وقتا میسوزیولی باورت نمیشه.
چون ی سیگار به تنهايی نمیسوزه
ی بنزین به تنهايی آتیش نمیگیره
یه آدم بدون قلب نفس نمیکشه.
چون ی غذاي ساده هم بدون هیچی درست نمیشه.
اون وقتا حق داري اگه باورت نشه.حق داري اگه باورت نشه که داري تموم میشی
حق داري که نبینی خیلی وقته آتیش به جونت انداخته شده
حق داري که هیچی رو ندیده باشی
حق داري.
Reza Bahram
Atash
#RezaBahram
من پریشان شده ی
موی پریشان توام
کفر اگر نیست بگویم
که مسلمان توام
من گرفتار تو و 
موی سیاه تو شدم
من سرکش به خدا 
رام و به راه تو شدم
واي من هر نفست 
معجزه اي تازه کنم 
عشق آمد که مرا 
با تو هم اندازه کند
من که آتش شده ام به 
که تو دریا داري 
بی سبب نیست که در 
ساحل من جا داري
ماه کامل شده اي 
چشم حسودانت کور 
آنچه خوبان همه دارند
 تو یک جا داري
آنچه خوبان همه دارند
 تو یک جا داري 
لحن زیباي تو و 
چشم سیاهت اي واي
 دلربايی و دل آرا
دانلود آهنگ امیر عظیمی خبر داري
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * خبر داري * با صداي زیباي هنرمند محبوب و مشهور , امیر عظیمی باشید.
دانلود آهنگ امیر عظیمی به همراه متن, پخش آنلاين و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Amir Azimi called Khabar Dari With online playback , text and the best quality in mediac
متن ترانه امیر عظیمی به نام خبر داري
 
 
امیر عظیمی خبر داري
مدیاک ››› امیر عظیمی ››› دانلود آهنگ امیر عظیمی خبر داري
 
منبع : https://mediac.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%
حتّی اگر دریمکچر بالاي سر خودت آویزان کنی باز هم خوابش را می بینی. همان روباهی که توی قلبت برايش خانه ساخته اي، ولی او در جايی خانه می کند که هفت یا هشت تا در داشته باشد تا هر زمان که خواست از یکی برود. حتّی اگر گیاهِ عنصل به پايش بریزی باز می رود. خیال می کنی حقیقت ندارد. همانی که متزورانه دوستت دارد. 
حتّی اگر از پشت خنجرش را با ضربه فرو کند، باز می خواهی اش. 
حتّی اگر به هر آنچه که دوست داري چشمِ طمع دوخته، هنوز دوستش داري‌.
انگار دچار سندرم اس
خیلی ساده است . حتی بچه هاي مهد کودکی اين را میفهمند .
وقتی کسی را دوست داري نسبت به اون احساس مسئولیت میکنی .
اگر نکردی مطمئن باش که داري اداش را در میاری !
مگه میشه کسی را دوست داشت و حال و روزش ؛ سلامتیش ؛ امروز و فرداش ؛ مشکلاتش ؛ وضعیتش به هر لحاظ برات مهم نباشه ؟!
وقتی کسی را واقعا دوست داري حال و وضعیتش میشه حال و وضعیت خودت .
میشه دغدغه ات .
براي کمک و مهر و محبت همیشه آماده اي .
روح وحشی
+لطفا خودمون را گول نزنیم .
اي درد. ببین به استخوان رسیدی.!
+ همیشه تمام لحظات خوبی که میتونستم بهترین باشن رو خراب کردی! خیلی چیزا رو . خیلی لذت ها رو ازم گرفتی. 
+ حتی نمیتونم به انتقام گرفتن ازت فکر کنم  تو چی داري که ازت بگیرم؟به جز درد چی داري؟؟
وقتی باد آروم آروم موتو نوازش میکنه
طبیعت وجودتو اينقدر ستايش میکنه
وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد
براي داشتن چشماي تو خواهش میکنه
اينهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
اينهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
اينهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
اينهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
وقتی شب فقط میاد براي خوابیدن تو
خورشید از خواب پا میشه تنها واسه دیدن تو
وقتی که چشمه حریص واسه لمس تن تو
یا که پیچک آرزوشه بشه پیراهن تو
اينهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
اين
تو هر سايت انگیزشی و سازشی و اينا بری، یا به پیج هر روان‌شناسی سر بزنی، می‌گه خودتو دوست داشته باش.همیشه واسم سوال بود که یعنی چی اين جمله؟ خیلی بی‌معنی بود واسم.اما الان حس می‌کنم می‌فهمم یعنی چی.دخترا وقتی موبايلی که دوست دارن رو می‌خرن، قابِ اجق وجق واسش می‌خرن. برچسب می‌چسبونن بهش. النگ دولنگ بهش آویزون می‌کنن.پسرا وقتی ماشینی که دوست دارن رو می‌خرن، رینگشو اسپرت می‌کنن، چراغشو نئون می‌کنن. هزار قِر و فِر.اين کارا فقط یه معنی دار
خدايا شکرت که مسیر را برام روشن میکنی، خدايا شکرت که پیشاپیش من قدم بر می داري و موانع را از سر راهم بر می داري. تو که هستی نقشه راه برام مشخصه، من قوی هستم، من باهوش هستم، من تحصیلکرده هستم، من داراي روابط رویايی هستم، من داراي شغل ايده آلی هستم، من سالم و سرحال هستم، من داري زیبايی ظاهر و باطن هستم، من راستگو هستم، من درستکار هستم، من بسیار مهربان و صبور هستم.
!
انقدر ادما رو سردرگم نکن.ـ
میدونم داري میری و اينم میدونم که بر میگردی
جالب نیست؟ من حتی میدونم کجا داري میری ، بدون اينکه بهم گفته باشی.
 
 
 
هه خب کجا دارم میرم ؟
تو میدونی کجا میرم ؟ 
میدونی دارم میرم 
اره جالبه 
اره برمیگردم ولی قرار نیست دوباره قیافه ی تورو ببینم 
 
 
 
_ میشه جوری رفتار نکنی که انگار ازم متنفری؟ اره میدونم داري میری کرمان.
 
+ اعع واقعا چقدر خوب 
از کجا میدونی نیستم 
<link rel="stylesheet" href="http://farfile.ir/css/affcss.css" /><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://file30t.farfile.ir/file/32758/پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" target="_blank">پاورپوینت نکات پزشکی روزه داري خوب</a></h5><p><a href="http://file30t.farfile.ir/file/32758/پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://farfile.ir/HPicturer.ashx?img=e49cf8b7-7db5-41e4-8de8-fcc925dabb23.jpg&w=150&h=150&path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" /></a>دانلود پاورپوینت با موضوع نکات پز
<link rel="stylesheet" href="http://farfile.ir/css/affcss.css" /><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://filepeyk.farfile.ir/file/32758/پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" target="_blank">پاورپوینت نکات پزشکی روزه داري خوب</a></h5><p><a href="http://filepeyk.farfile.ir/file/32758/پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://farfile.ir/HPicturer.ashx?img=e49cf8b7-7db5-41e4-8de8-fcc925dabb23.jpg&w=150&h=150&path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" /></a>دانلود پاورپوینت با موضوع نکات پ
ساعت مطالعه خودت رو از ده به بیست برسون
شنبه یکشنبه روزیه ک کلاس داري اما میتونی حداقل دو ساعت بخونی
دوشنبه کلاس نداري پس مینیمم بايد ٥ ساعت بخونی
سه شنبه کلاس داري و همون دو ساعت کافیه
چهارشنبه پنج شنبه و جمعه ک کلاس داري هم هر کدوم ٥ ساعت
پس مینمم میتونی ساعت مطالعه رو به ٢٦ افزايش بدی و ٦ ساعتم میگیم نرسیدی بش پس فلا ٢٠ ساعت هدف در دسترسیه با ی حساب کتاب ریز
سلام عزیز دلم
احوالت چطوره؟
خیلی وقت بود با بزرگیات حرف نزده بودم :)
می‌دونی بابا یه وقتايی احتمالا من می‌بینم که تو داري تو خلوت خودت گریه می‌کنی و خب اين چیز طبیعیه! حتی خیلی خیلی بزرگتر از تو هم گریه می‌کنن و خب البته که گریه داريم تا گریه :)
یه وقتايی گریه براي دلتنگیاي کوچیکه یه وقتايی براي غراي کوچیک و بزرگ و یه وقتايیم براي روضه که اين آخری از همشون مهمتر و بهتر و قشنگتر و با ارزش تره!
ولی به خودم گفتم هر وقت دیدم داري گریه می‌کنی اول از
سلام عزیز دلم
احوالت چطوره؟
خیلی وقت بود با بزرگیات حرف نزده بودم :)
می‌دونی بابا یه وقتايی احتمالا من می‌بینم که تو داري تو خلوت خودت گریه می‌کنی و خب اين چیز طبیعیه! حتی خیلی خیلی بزرگتر از تو هم گریه می‌کنن و خب البته که گریه داريم تا گریه :)
یه وقتايی گریه براي دلتنگیاي کوچیکه یه وقتايی براي غراي کوچیک و بزرگ و یه وقتايیم براي روضه که اين آخری از همشون مهمتر و بهتر و قشنگتر و با ارزش تره!
ولی به خودم گفتم هر وقت دیدم داري گریه می‌کنی اول از
لعنت به وقتايی که کلی حرف داري و سه ساعت تايپ میکنیتهش دستت میخوره به دکمه خاموش کامپیوتر و گند میزنه به تمام سکوت نکردناتو تو دیگه نه حالشو داري که بنویسی و نه هیچی. لعنت به همه لحظه هايی که آدمو خفه میکنن-_-که باعث میشن آدم خفه بشه.-_-
اينکه آیا کسی مجاز است در قرون‌وسطی از نظام سرمايه‌داري سخن گوید ، بستگی به چگونگی تعریفش از سرمايه‌داري دارد . اگر درک شما از اقتصاد سرمايه‌داري سست شدن پیوندهاي صنفی ، خروج تدریجی تولید از محدودیت‌ها و نیز امنیت صنفی باشد ، به عبارت دیگر ، اگر منظورتان از سرمايه‌داري به سادگی عبارت از اداره و انجام کسب و کار بحساب خود طرف باشد که انگیزه‌اش روح رقابت و سود است ، در اينصورت بی‌شک قرون‌وسطاي میانه را دوره‌ی سرمايه‌داري بشمار خواهید آ
دانلود اهنگ جدید محسن ابراهیم زاده به نام چی داري توی چشات چی داري توی نگات محسن ابراهیم زاده
Ahang to chi dari to cheshat chi dari toye negat az
دانلود آهنگ چی داري توی چشات چی داري توی نگات محسن ابراهیم زاده
چی داري توی چشات چی داري توی نگات دلم داره میره برات ./!♬!
چشات که باز و بسته میشه دلم میمیره ./!♬!
زنده میشه جلو چشم دو دیقه نباشی نمیشه ./!♬!
همه چی مون وسطه کی میگه آخه غلطه ./!♬!
یار بايد باشده و دل ببره ازت آخ که چه لوبته ./!♬!
تا صبح که بیدارم دل دست کی دادم ./!♬!
دانلود آهنگ تو چی داري تو چشات چی داري تو نگات محسن ابراهیم زاده
دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده به نام تو چی داري تو چشات چی داري تو نگات با کیفیت بالا 320 لینک مستقیم mp3 موزیک صوتی همرا با متن ترانه
Ahang Mohsen Ebrahimzadeh To Chi Dari To Cheshat
متن آهنگ محسن ابراهیم زاده تو چی داري تو چشات
دانلود آهنگ تو چی داري تو چشات چی داري تو نگات محسن ابراهیم زاده
تو چی داري تو چشات چی داري توی نگاتدلم داره میره برات چشات که باز و بسته میشهدلمم میمیره زنده میشه جلوی چشا
 
 
رسیدیو همونهايی که چشماشونو میبستن حالا با دیدن چشمات میگن تا آخرش هستن تو بی سر سرتری از من چقدر زیباتری از من داري میریو با چشمات داري دل میبری از من دم رفتن چرا بايد نگاهت رو به ما باشه مث اينکه خدا میخواست یه چیزی یاد ما باشه
 
تو بی سر سرتری از من چقدر زیباتری از من داري میریو با چشمات داري دل میبری از من
 
خار غم تو بر دلم، اي یار، غمخواری بکن،
دل بر تو زاری میکند، کمتر د ل آزاری بکن.
گه خوار و زارم میکنی، گه زار خوارم می کنی،
در گیر و دار زندگی، بختم، مددگاری بکن.
گه سد راهم میشوی، گه یار راهم میشوی،
بسیار اياری مکن، بر یار خود یاری بکن
 جان را به جانان میدهم، ناچیز و آسان میدهم،
دل داري ار در سینه تو، دلدار، دلداري بکن
در بند سوداي توام، بیمار غمهاي توام،
از خود مرو، اي خودپرست، ما را پرستاری بکن.
همدل شدی با دشمنم، داري تو قصد کُشتنم،
دل داري ار
تولید عسل هاي رنگی!!

در فرانسه اخیرا عسل هايی به رنگ سبز تولید شده است. البته اين
چیزی  نیست که باعث خوشحالی مردم و
زنبورداران شده باشد چون اين عسل ها نشانه یک فاجعه زیست محیطی است که احتمالا به
کارخانه هاي مواد شیمايی مربوط می شود.

زنبورداران شمال شرق فرانسه از اين مسئله بسیار نگران و عصبانی هستند
و عقیده دارند  که مواد باقیمانده از
کامیون هاي حمل شکلات باعث شده است که رنگ عسل هاي تولیدی زنبورها به رنگ هاي
مصنوعی و غیر طبیعی تغییر کند.

مسئ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
گروه زرند کرمان آهنگیمو اولین و بزرگترین مرکز تشخیص رنگ اتومبیل در استان کردستان شهرستان سنندج داداش مکانیک سایت تفریحی و سرگرمی شمشاد دانلود آهنگ ترکی گروه مطالعات اجتماعی دوره اول نقده فـالـیـکــام ساخت درب تمام اتوماتیک فقر فلسفه و فلسفه فقر